Slide background
Slide background
Slide background
Văn phòng Đà Nẵng
Trưởng Đại Diện VP Đà Nẵng Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phan Thành Nhân

Chức Vụ: Trưởng Đại Diện VP Đà Nẵng

Năm Sinh: 1980

Điện thoại: 0905558848

Email: nhanpt@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Trung Tứ

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1985

Điện thoại: 0934950997

Email: tunt@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Lê Viết Tri

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0936490444

Email: trilv@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Hữu Cần

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1985

Điện thoại: 0913923143

Email: canph@tanbaocorp.vn

Nhắn tin với TanBao SaiGon