Nhân sự

 

GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

 

BAN GIÁM ĐỐC 

Ông: Lê Sỹ Nhật                                                              

Chức Vụ: Tổng Giám Đốc

Năm Sinh: 1975

Nơi làm việc thường trực: TP. Hồ Chí Minh*** VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ  

Bà: Dương Thị Thúy Hằng

Chức Vụ: Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự                    

Năm Sinh: 1976

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bà: Nguyễn Thị Huyền Linh

Chức Vụ: Quản Lý Nhân Sự                                              

Năm Sinh: 1989

Điện thoại: 0976337669

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG KẾ TOÁN

 

Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly                                             

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kế Toán             

Năm Sinh: 1989

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bà: Nguyễn Thị Trúc Viên          

Chức Vụ: NV  Kế Toán  

Năm Sinh: 1995

Điện thoại: 01667123364

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bà: Phan Thị Hà Phương        

Chức Vụ: NV  Kế Toán Kho                

Năm Sinh: 1996

Điện thoại: 01674828935

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG KINH DOANH 

 

Ông: Nguyễn Minh Tuấn  

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

(Bộ phận kinh doanh Security)                                                    

Năm Sinh: 1981

Điện thoại: 0932681981

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Ông: Nguyễn Đình Thanh

Chức Vụ: NV Kinh Doanh   

(Bộ phận kinh doanh Security)                                                  

Năm Sinh: 1987

Điện thoại: 0936528410

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ông: Phạm Hữu Long

Chức Vụ: Trưởng BP Kinh Doanh                                             

(Bộ phận kinh doanh Animal Management Systems)                

Năm Sinh: 1989

Điện thoại: 0903924636

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ông: Phạm Minh Tuấn

Chức Vụ: NV Kinh Doanh      

(Bộ phận kinh doanh

Animal Management Systems) 

Năm Sinh: 1994

Điện thoại: 0983516274

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bà: Cao Lê Hoàng Thy

Chức Vụ: NV Hỗ Trợ         

Kinh Doanh                       

(Bộ phận kinh doanh 

Animal Management Systems)

Năm Sinh: 1993               

Điện thoại: 01675639820

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

PHÒNG KỸ THUẬT

Ông: Nguyễn Vĩnh Hội                                                        

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kỹ Thuật         

Năm Sinh: 1991

Điện thoại: 0988070391

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Ông: Đỗ Ngọc Huynh                               

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật              

Năm Sinh: 1988                           

Điện thoại: 0919306256

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông: Nguyễn Xuân Thọ                

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật          

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0985029498

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ông: Phạm Nguyễn Thành Nhân         

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật  

Năm Sinh: 1993         

Điện thoại: 0904776267

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông: Hou Tin  

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật  

Năm Sinh: 1994

Điện thoại: 0908030067

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Ông: Trần Bùi Long Hải    

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật                         

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 01269822327

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông: Lê Đức Anh                

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật              

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0988270731

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


***VĂN PHÒNG HÀ NỘI
 

Bà: Phạm Anh Huyền

Chức Vụ: Trưởng VP Hà Nội                                    

Năm Sinh: 1979

Điện thoại: 0904655789

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ông: Dương Khắc Hưng                          

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật                  

Năm Sinh: 1980

Điện thoại: 0963809119

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông: Nguyễn Đức Cường                     

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật           

Năm Sinh: 1984

Điện thoại: 0943776910

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ông: Lâm Văn Cẩn                         

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật                             

Năm Sinh: 1995

Điện thoại: 0942024195                         

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

***VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG   

Ông: Nguyễn Trung Tứ                        

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật 

Năm Sinh: 1985

Điện thoại: 0934950997

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ông: Lê Viết Tri                     

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật       

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0936490444

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ông: Phạm Hữu Cần                                   

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật 

Năm Sinh: 1985

Điện thoại: 0913923143

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.