Phòng hành chính nhân sự

12/12/2018
0
Phòng hành chính nhân sự
Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Dương Thị Thúy Hằng

Chức Vụ: Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

Năm Sinh: 1976

Email: hangdtt@tanbaocorp.vn

Quản Lý Nhân Sự Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Nguyễn Thị Huyền Linh

Chức Vụ: Quản Lý Nhân Sự

Năm Sinh: 1989

Email: linhnth@tanbaocorp.vn