Phòng kỹ thuật

12/12/2018
0
Phòng kỹ thuật
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Vĩnh Hội

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1991

Điện thoại: 0988070391

Email: hoinv@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Đỗ Ngọc Huynh

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1988

Điện thoại: 0919306256

Email: huynhnd@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Xuân Thọ

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0985029498

Email: thonx@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Nguyễn Thành Nhân

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1993

Điện thoại: 0904776267

Email: nhanpnt@tanbaocorp.vn

NV kỹ thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

         Ông: Trần Bùi Long Hải

         Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

         Năm Sinh: 1990

         Điện thoại: 0769822327

         Email: 

         haitbl@tanbaocorp.vn