Văn phòng Đà Nẵng

12/12/2018
0
Văn phòng Đà Nẵng
Trưởng Đại Diện VP Đà Nẵng Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Lê Viết Tri

Chức Vụ: Trưởng Đại Diện VP Đà Nẵng

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0936490444

Email: trilv@tanbaocorp.vn

 

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

     Ông: Nguyễn Trung Tứ

     Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

     Năm Sinh: 1985

     Điện thoại: 0934950997

     Email: tunt@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

    Ông: Phạm Hữu Cần

    Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

    Năm Sinh: 1985

    Điện thoại: 0913923143

  Email: canph@tanbaocorp.vn