Văn phòng Hà Nội

12/12/2018
0
Văn phòng Hà Nội công ty Tân Bảo Sài Gòn
Trưởng VP Hà Nội Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Phạm Anh Huyền

Chức Vụ: Trưởng VP Hà Nội

Năm Sinh: 1979

Điện thoại: 0904655789

Email: huyenpa@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Dương Khắc Hưng

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1980

Điện thoại: 0963809119

Email: hungdk@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Đức Cường

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1984

Điện thoại: 0943776910

Email: cuongnd@tanbaocorp.vn

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Lâm Văn Cẩn

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1995

Điện thoại: 0942024195

Email: lamvancanbonglai@gmail.com